Bovenbouw

Tweede Fase

Vanaf klas 4 havo en vwo volgen de leerlingen het onderwijsprogramma van de Tweede Fase, voor elk vak beschreven in het Programma Toetsing en Afsluiting. Hierbij komt de nadruk meer te liggen op het ontwikkelen van de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de leerlingen, zodat de aansluiting bij de werkwijze in hoger en/of wetenschappelijk onderwijs soepel kan verlopen.

Profielen

Het vakkenpakket bestaat uit drie onderdelen:

A.   Gemeenschappelijk deel met daarin voor elke leerling de vakken Nederlands, Engels, Cultureel Kunstzinnige Vorming (CKV), maatschappijleer en Lichamelijke Opvoeding.

Op het atheneum zit ook een tweede moderne vreemde taal (Frans of Duits) in het algemene deel. Kiest een leerling voor gymnasium dan is de tweede vreemde taal niet Frans of Duits, maar Latijnse taal en cultuur, met daarin opgenomen Klassieke Culturele Vorming dat in plaats van CKV komt. Het vak algemene natuurwetenschappen (anw) maakt met ingang van schooljaar 2016-2017 voor leerlingen die in de bovenbouw vwo starten geen deel meer uit van het algemene deel.

B.   Er zijn vier profielen

       1. Cultuur en Maatschappij 
 2. Economie en Maatschappij 
 3. Natuur en Gezondheid 
 4. Natuur en Techniek

Elk profieldeel bestaat uit een vaste combinatie van vier vakken die onderling verband met elkaar houden en zijn gericht op het volgen van een studierichting na het eindexamen.

C.   Daarnaast kiezen leerlingen in het vrije deel minimaal een examenvak. In het vrije deel mag de school ook zelf vakken of uren verplicht stellen. Op het Mollerlyceum maken de vakken rekenen en levensbeschouwing, loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en het profielwerkstuk (PWS) deel uit van het vrije deel.

In leerjaar drie begeleiden de decaan, mentor en vakdocenten de leerlingen bij het kiezen van een profiel dat past bij de interesse en capaciteit van de leerling. Er zijn informatieavonden, vakkenvoorlichtingen en gespreksmomenten om tot een verantwoorde keuze te kunnen komen.

Beta

Het Mollerlyceum heeft zich ten doel gesteld om zich te ontwikkelen naar een onderscheidende bètaschool door middel van uitdagend en innovatief bètaonderwijs. De aanpak berust op een 4-tal pijlers 

1.   Het actief in huis halen van mensen van buiten het voortgezet onderwijs (gastdocenten uit de industrie, universiteiten en hogescholen).

2.   Het actief gebruik maken van kennis- en onderwijscentra elders om het curriculumaanbod verder aan te vullen.

3.   In samenspraak met het regionale bètasteunpunt gebruik maken van de beschikbare “kennisbank” waardoor actuele vernieuwingen op het gebied van pedagogiek/didactiek in de context van de vakgebieden wordt geplaatst.

4.   Een goed in de school verankerde elektronische leeromgeving (ELO/Magister) die naast de reguliere lesmethode een steeds belangrijkere rol inneemt in het aanbieden van contextrijk onderwijs.

Zo zal in de richting van de bètavakken het onderzoekend practicum meer vorm gaan krijgen.

JetNet 

Onze school is aangesloten bij het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, JetNet genaamd, en heeft als doel het enthousiasmeren van jongeren voor een bètastudie en/of beroep.

De activiteiten die in het kader van JetNet worden georganiseerd bestaan uit een brede oriëntatie op de profielkeuze door middel van gastcolleges, uitdagende practica met een brede invalshoek en gerichte excursies op het snijvlak van biologie, natuurkunde en scheikunde.

Deze activiteiten starten in het 3e leerjaar en volgen de doorlopende leerlijn.

Vanuit het bedrijfsleven zijn wij momenteel gekoppeld aan Shell Moerdijk; deze multinational faciliteert op interactieve wijze enkele gastcolleges.

Het Mollerlyceum is hiermee een school die contextrijk bètaonderwijs verzorgt en de doorstroom naar een bètastudie binnen het HBO/WO aantoonbaar stimuleert.

Vecon Business School: een uniek predicaat 

  • In het schooljaar 2011-2012 heeft het Mollerlyceum het certificaat Vecon Business School gekregen. We zijn de enige school in West-Brabant die dit predicaat heeft. De Vecon Business School kenmerkt zich door extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij en voor de talenten van leerlingen op bijvoorbeeld het gebied van ondernemerschap en ondernemendheid.
  • Het Mollerlyceum heeft hiervoor diverse onderdelen in het onderwijsaanbod aangebracht. Denk hierbij o.a. aan financiële educatie, een ondernemerschapstest en een les door een ondernemer in de klas.
  • In de bovenbouw zijn er volop mogelijkheden voor de leerlingen om hun kennis te verdiepen en/of te verbreden met een extra aantal modules zoals elementair boekhouden, het spelen van een managementgame, Nima marketingoriëntatie en door het uitnodigen van een aantal gastsprekers uit het bedrijfsleven.
  • Een school met het certificaat Vecon Business School investeert in talentontwikkeling van leerlingen in met name het profiel Economie en Maatschappij. Door de extra modules wordt de aansluiting met het vervolgonderwijs beter. Niet alleen hebben de leerlingen extra kennis en vaardigheden verworven, ze zijn ook actief betrokken bij de stof en hebben bewust gekozen voor extra's.
  • Met de Vecon Business School vullen we als het ware op hoogwaardige wijze een gat in de markt waar het gaat om onderwijs gericht op economie en ondernemen.
Contactgegevens

Bolwerk Zuid 168
4611 DX Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-241550
info@mollerlyceum.nl