Specifieke ondersteuning

  • Faalangst

Leerlingen in de brugklas kunnen deelnemen aan de training Beter Omgaan met Faalangst. Hier gaan een screening en overleg met ouders en de leerling zelf aan vooraf. Indien blijkt dat de leerling baat zou kunnen hebben bij deze training en daarvoor gemotiveerd is, kan hij deelnemen aan de training. Het is een groepstraining van acht lessen, georganiseerd door een gespecialiseerde trainer. Bij voldoende belangstelling kan voor de examenleerlingen ook een groepstraining georganiseerd worden.

  • Dyslexie

Leerlingen bij wie dyslexie officieel is vastgesteld kunnen extra begeleid worden door een dyslexiespecialist. Voor deze leerlingen is tevens de gehele schoolperiode het dyslexieprotocol van kracht.

  • Leerlingbegeleider

Wanneer een leerling tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft op sociaal-emotioneel gebied, wordt contact gelegd met de leerlingbegeleider. Vaak kunnen enkele gesprekken met de leerlingbegeleider al voldoende zijn om de leerling weer op weg te helpen. 

  • Vertrouwenspersoon

Binnen onze school is een vertrouwenspersoon actief. Wanneer zich situaties op het vlak van seksuele intimidatie, agressie en geweld voordoen, is zij beschikbaar om leerlingen en ouders hierbij advies en hulp te bieden.

  • Zorgcoördinator

De zorgcoördinator coördineert alle zaken rondom leerlingen die extra- of specifieke ondersteuning nodig hebben. Tevens heeft zij een coachende taak voor collega’s in de begeleiding van leerlingen met een specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoefte. De zorgcoördinator geeft leiding aan het ondersteuningsteam. 

  • Ondersteuningsteam

Als een leerling door leer- of gedragsproblemen op school niet goed functioneert, kan hij via de teamleider in overleg met de mentor aangemeld worden bij het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam  maakt in overleg met de mentor een plan van aanpak voor de leerling. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken of het probleem intern opgelost kan worden. Alles gebeurt in nauw overleg met de ouders/verzorgers. Lukt dit niet, dan kan het ondersteuningsteam een beroep doen op het zorgadviesteam (ZAT). Hierin zitten, naast de zorgcoördinator, diverse externe hulpverleners zoals de schoolarts, jeugdzorg en school maatschappelijk werk.

  • Passend Onderwijs

Het Mollerlyceum participeert in het regionale Samenwerkingsverband Brabantse Wal, waarin wordt gewaarborgd dat elke leerling met een ondersteuningsbehoefte de best passende plek binnen het onderwijsveld in de regio vindt. Lees meer over het samenwerkingsverband op de website: www.swvbrabantsewal.nl
Contactgegevens

Bolwerk Zuid 168
4611 DX Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 471
4600 AL Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-241550
info@mollerlyceum.nl