LWOO
De basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning

LEERWEGONDERSTEUNEND ONDERWIJS (= LWOO)
Er zijn leerlingen die het niveau van het vmbo wel aan zouden kunnen, maar extra ondersteuning nodig hebben. Dit zou bijvoorbeeld les in een kleine groep, een aangepast programma of een vorm van remedial teaching kunnen zijn. LWOO is dus niet een niveau lager, maar een andere aanpak van leerlingen op minimaal het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg (= BBL). Over de toelating tot LWOO wordt beslist door de permanente commissie leerlingzorg (= PCL) uit het samenwerkingsverband regio Bergen op Zoom en de regionale verwijzingscommissie (= RVC).

Permanente Commissie leerlingzorg (= PCL)
De PCL bestaat uit vertegenwoordigers van alle vmbo-scholen binnen het samenwerkingsverband.
Die scholen brengen leerlingen in, die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs.
De PCL brengt over die leerlingen een advies uit.

De PCL heeft de volgende taken

  • Er voor zorgdragen dat er voor iedere leerling uit het samenwerkingsverband een passende school is
  • Advies geven over door vmbo-scholen voorgedragen leerlingen

Regionale Verwijzingscommissie (= RVC)
Op basis van de aanvragen, ingediend door de vmbo-scholen, beoordeelt de RVC of de leerling aan de landelijk vastgestelde criteria voldoet om in aanmerking te komen voor LWOO. Als dat het geval is, krijgt die vmbo-school extra geld om die leerling te begeleiden.

De RVC heeft de volgende taken

  • De aanvraag voor een leerling beoordelen aan de hand van criteria
  • Een beschikking verstrekken voor die leerling

Criteria voor een LWOO-beschikking
Een leerling krijgt een positieve beschikking als:

  • Het IQ ligt tussen 75 en 90 en er zijn minimaal twee leergebieden met een achterstand van minimaal 1,5 leerjaar. Die leergebieden zijn: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.
  • Bij een IQ, dat hoger is dan 90, moet er sprake zijn van minimaal twee leergebieden met een achterstand van minimaal 1,5 leerjaar in combinatie met sociaal-emotionele problematiek.

Aanmeldingsprocedure voor LWOO
Ouders melden hun kind aan bij een vmbo-school. De beslissing over toelating ligt bij die school. Na aanmelding op onze school leggen we een dossier aan. In dit dossier zitten gegevens van de basisschool over prestaties, IQ, sociaal-emotionele problemen en overige informatie, die van belang is voor ons. Deze gegevens worden verkregen door middel van onderzoeken / testen van de basisscholen, door EDUX en eventueel CITO-testen. Op basis van deze gegevens beslissen we over toelating op onze school. Als een leerling volgens ons voldoet aan de criteria voor een LWOO-indicatie, dan brengen wij de leerling voor advies in bij de PCL.

Na het advies van de PCL dienen we bij de RVC een aanvraag in. Aan de hand van het dossier geeft de RVC een beschikking af. Als de beschikking negatief is, kan er door onze school bezwaar worden aangetekend, waarna de aanvraag nogmaals wordt bekeken. Als de RVC een positieve beschikking afgeeft, dan is de leerling LWOO geïndiceerd. Op onze school heeft die leerling recht op extra begeleiding gedurende de gehele opleiding.

Contactpersoon
Op onze school is Dhr. de Bruijn belast met de zorg voor leerlingen, die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs. Hij zorgt, dat de dossiers compleet zijn, brengt leerlingen in bij de PCL en dient de aanvragen in bij de RVC. U kunt hem telefonisch benaderen voor extra informatie of voor een persoonlijk gesprek over uw kind. Met certificaten kan een leerling naar niveau 1 in het vervolgonderwijs en daarna eventueel doorstromen naar niveau 2 (zie schema) in het Middelbaar beroepsonderwijs.
Contactgegevens

Ravelijnstraat 2A
4651 DT Steenbergen

Postadres: Postbus 56
4650 AB Steenbergen

Telefoon: 0167-525070
info@ravelijnstb.nl