Leerwegen

De mavo
De mavo-gemengde leerweg, bedoeld voor leerlingen die op zich weinig moeite hebben met studeren hebben, maar zich ook al gericht willen voorbereiden op een bepaalde sector. De gemengde leerweg ligt op het niveau van de theoretische leerweg. De mavo-theoretische leerweg, is nog niet gericht op een bepaald beroep en is bestemd voor leerlingen die niet veel moeite hebben met studeren en daarmee voorlopig nog willen doorgaan.

Aansluiting is mogelijk op vak- en middenkaderopleidingen binnen het ROC (niveau 3 en 4) en de Havo.

TECHmavo
Een groot deel van het programma van de Techmavo is hetzelfde als van de reguliere mavoafdeling. Er zijn echter ook behoorlijk wat verschillen. De Techmavo heeft nl. een geheel eigen leerlijn met een verzwaard profiel voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Nederlands en Engels. Vakken als techniek in de onderbouw en projecturen techniek worden omgezet in het vak technologie. Door de nauwe samenwerking met bedrijven krijgen de leerlingen van de Techmavo onderwijs dat hen uitdaagt en inspireert en dat vooral beter aansluit op de actuele behoefte in het bedrijfsleven. Daarnaast leren leerlingen al onderzoekend oplossingen te bedenken voor allerhande vraagstukken die het dagelijks leven aangenamer kunnen maken. Zij doen dat in uitdagende situaties en laten oplossingen zien aan het bedrijfsleven en doen mee aan wedstrijden als de Lego league.Techmavo is een landelijk label, dat staat voor een inspirerend en gevarieerd technologisch lesaanbod in het voortgezet onderwijs. ’t R@velijn mag als enige in de gehele regio dat label dragen.

De kaderberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg geeft een voorbereiding op leidinggevende functies in de gekozen sector. Voor het halen van het diploma van de kaderberoepsgerichte opleiding moet de leerling een uitgebreider programma volgen, dat bestaat uit het verrijkingsdeel van de beroepsgerichte vakken. Het programma is afgestemd op de vervolgopleiding in het Middelbaar beroepsonderwijs.

De basisberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg is met name bedoeld voor leerlingen die praktisch bezig willen zijn in hun opleiding. Met het diploma van de Basisberoepsgerichte leerweg is rechtstreeks toelating tot de opleidingen op niveau 2 mogelijk. Met een vervolgopleiding op niveau 2 kan er ook aansluiting worden verkregen op de opleidingen op niveau 3 en 4 in de ROC's.

Leerwerktrajecten (LWT)
't Ravelijn is door het ministerie van OC&W gekwalificeerd voor het aanbieden van leerwerktrajecten. De leerwerktrajecten zijn in eerste instantie bedoeld voor leerlingen die meer praktisch bezig willen zijn. Ook voor leerlingen, waarvan verwacht wordt dat ze het diploma van de basisberoepsgerichte leerweg niet halen, kunnen deze leerwerktrajecten een uitkomst bieden. Concreet houdt een leerwerktraject in dat de leerling twee dagen gaat werken in een bedrijf, een zogenaamd leerbedrijf, en drie dagen in de week naar school gaat.

Tussen school en bedrijf worden intensieve contacten onderhouden op het gebied van het geleerde op school en de uitwerking in de praktijk. Ook is er ruime aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden, het omgaan met waarden en normen en het terugkoppelen van ervaringen vanuit de praktijk op school.
Contactgegevens

Ravelijnstraat 2A
4651 DT Steenbergen

Postadres: Postbus 56
4650 AB Steenbergen

Telefoon: 0167-525070
info@ravelijnstb.nl