Ouderraad
Doelstellingen en taken
De ouderraad stelt zich tot doel om in het belang van de leerlingen een goede communicatie en samenwerking tussen de ouders enerzijds en de schoolleiding en docenten anderzijds te bevorderen en in stand te houden. De ouderraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding over aangelegenheden betreffende de ouders en leerlingen.

Daarnaast ondersteunt de ouderraad bij de totstandkoming en uitvoering van de activiteiten op school. De ouderraad nodigt regelmatig tijdens de vergaderingen een gastspreker uit die een presentatie geeft over alledaagse zaken waarmee ouders en kinderen geconfronteerd worden.

(alcohol, drugs, gedrag, normen en waarden etc)                                             

De ouderraad heeft de volgende taken:

  • Meedenken met het beleid van de school
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie en andere geledingen binnen de school
  • Meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen
  • Stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat
  • Geven van ondersteuning bij schoolactiviteiten

Highlights Ouderraadvergadering 16 december 2015 kunt u vinden op Intranet bij brieven aan ouders/leerlingen.
Contactgegevens

Ravelijnstraat 2A
4651 DT Steenbergen

Postadres: Postbus 56
4650 AB Steenbergen

Telefoon: 0167-525070
info@ravelijnstb.nl