Zorg
Op 't Ravelijn hebben we te maken met ongeveer 450 leerlingen. Zoals op iedere school komen we ook bij onze leerlingen wel eens problemen tegen. Deze problemen variëren in omvang en liggen op verschillende gebieden.
  • Problemen op het gebied van de studie
  • Problemen op het gebied van de beroepskeuze
  • Problemen op sociaal-emotioneel gebied

Leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel gebied hebben het vaak zwaarder dan hun omgeving vermoedt. Enkele voorbeelden van dit soort problemen zijn: problemen in de relatie met iemand (docent, medeleerling, vriend, vriendin, familie, ouders/verzorgers); echtscheidingsproblematiek; pesten; eenzaamheid; ziekte; overlijden etc.

Uiteraard hebben al dit soort problemen invloed op het welbevinden van de leerling en dus ook op zijn/haar prestaties op school.

Leerlingen met dit soort problemen kunnen uiteraard terecht bij de mentor. Als de mentor van mening is dat het probleem hem/haar overstijgt, dan kan de leerling aangemeld worden bij het zorgteam. De leerling kan dan geadviseerd worden een gesprek aan te gaan met één van de vertrouwenspersonen of er volgt een doorverwijzing naar een training binnen de school of een doorverwijzing naar een hulpverleningsinstantie buiten de school.

Download hier het zorgplan van onze school.

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de landelijke meldcode van Veilig Thuis. De meldcode is te vinden op het intranet van onze school.

ROTS EN WATER

't Ravelijn wil een Rots en Water school zijn, vanwege de preventieve werking die uitgaat van het programma.  

Vanuit onderzoek is naar voren gekomen dat:

·    -   het programma helpt pestgedrag te verminderen

·    -   leerlingen met een veiliger gevoel naar school komen

·    -   leerlingen individueel een grote(re) groei doormaken

·    -   het binnen de groep een positief effect heeft

·    -   het een positieve invloed heeft op de manier waarop leerlingen met elkaar en met docenten omgaan: de zogenaamde groepsdynamiek.

·    -   leerlingen leren hun eigen standpunt kenbaar te maken op een duidelijke, maar beheerste manier

Rots en Water is een psycho-fysieke training. Dat betekent dat al spelenderwijs via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld met momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van een verwerkingsopdracht.

Tijdens de Rots en Water training reiken we door middel van veel fysieke oefeningen vaardigheden aan die leerlingen letterlijk en figuurlijk steviger leren staan.

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids- en uiterst effectief anti-pest-programma, dat zich onderscheidt van andere programma’s.

Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Doelstellingen:

-        leerlingen hebben meer zelfvertrouwen, leerlingen kunnen voor zichzelf opkomen en zijn assertiever

-        leerlingen hebben hun sociale vaardigheden verder ontwikkeld

-        leerlingen kunnen zichzelf reflecteren en zijn communicatief sterker

-        leerlingen kunnen zich beter concentreren

-        leerlingen kunnen zichzelf beter beheersen en de juiste keuzes maken

-        leerlingen voelen zich veilig

-        leerlingen staan stevig in hun schoenen, maken oogcontact en stellen grenzen

-        leerlingen kunnen beter omgaan met pestgedrag


Onze visie

Alle leerlingen krijgen de Rots en Water training twee keer in hun schoolloopbaan op onze school.

Onze brugklasleerlingen krijgen 7 blokuren per schooljaar Rots en water training. 

Op deze manier wordt er een band opgebouwd tussen leerlingen onderling en hun Rots en Water trainers. We houden de spanningsboog kort, waardoor het effect van de Rots en Water training in onze school groter wordt.

Onze tweedejaars leerlingen krijgen 3 blokuren per schooljaar Rots en Water training. 

Integratie van Rots en Water in de ondersteuningsstructuur van onze school:

Wanneer de Rots en Water trainers problematiek signaleren en/of gedragingen van leerlingen naar andere leerlingen zien die opvallend of niet wenselijk zijn, worden deze gemeld bij de mentor en eventueel onze anti-pest coördinator.

Bij groepen waar pestgedrag plaatsvindt, observeert de mentor en/of anti-pestcoördinator de groep tijdens de Rots en Water training.

Wanneer leerlingen uitvallen, kan er met deze leerlingen een groep gevormd worden of individueel gewerkt worden.

De Rots en Water trainers en anti-pestcoördinator vallen onder de aansturing en verantwoordelijkheid van onze ondersteuningscoördinator.

De Rots en Water trainers nodigen gedurende een trainingsperiode van een klas ten minste één keer de mentor uit. Dit om de betrokkenheid bij Rots en Water van de collega’s te vergroten en te intensiveren.

Tijdens de Ravelijnweek is Rots en Water een vast onderdeel.

Onze vier Rots en Water trainers en anti-pestcoördinator vallen onder de aansturing en verantwoordelijkheid van onze ondersteuningscoördinator.
Contactgegevens

Ravelijnstraat 2A
4651 DT Steenbergen

Postadres: Postbus 56
4650 AB Steenbergen

Telefoon: 0167-525070
info@ravelijnstb.nl