Kwaliteit

Kwaliteit: verantwoording (Vensters VO)

De samenleving hecht er steeds meer belang aan dat scholen transparant zijn over hun resultaten en hierover rekenschap afleggen. Door zich hierover te verantwoorden winnen scholen legitimiteit en vertrouwen. Bovendien kan (horizontale) verantwoording het gesprek over onderwijskwaliteit binnen de school aanjagen, en zo tot verdere verbeteringen leiden.  

Horizontale verantwoording is daarom een speerpunt van de sector. Scholen verantwoorden zich via Vensters VO, dat in 2010 door de VO-raad werd opgezet, richting ouders en andere belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Op de website scholenopdekaart.nl tonen zij in een ‘SchoolVenster’ informatie over diverse indicatoren (aantal leerlingen, examencijfers, tevredenheid, personeel etc.). De sector vindt het belangrijk om de verantwoording over de onderwijsresultaten zelf ter hand te nemen en om de brede onderwijsresultaten van scholen - naast cognitieve opbrengsten bijvoorbeeld ook brede groei leerlingen, oudertevredenheid en veiligheid - zichtbaar te maken.

Daarnaast is de interne verantwoording een belangrijk punt voor schoolbesturen. Het gaat dan om het bieden van openheid over de resultaten aan medezeggenschapsraad, toezichthouders, docenten, schoolleiders en leerlingen en hun ouders, om het actief hierover met hen in gesprek gaan, en om het inrichten van een goed functionerend systeem van kwaliteitszorg.

Een groot gedeelte van de scholen in Nederland legt via Vensters VO verantwoording af richting ouders en andere belanghebbende. Hieronder bevinden zich alle OMO-scholen, dus ook die van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. 

Klik hieronder op een schoolnaam om direct doorgelinkt te worden naar de ‘SchoolVensters' van de desbetreffende school.

ZuidWestHoek College Ossendrecht

't Ravelijn Steenbergen

 
Contactgegevens

Postadres:
Postbus 17
4600 AA Bergen op Zoom

 

Bezoekadres:
Bolwerk-Zuid 170
4611 DX Bergen op Zoom

 

Tel: 0164-213520
E-mail: info@sgboz.nl