OMO TILBURG

De raad van bestuur van OMO vormt het bevoegd gezag en is daarmee ook het schoolbestuur. De algemeen directeur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de scholengroep. Hij rapporteert rechtstreeks aan drs. E.G.H. Bernard MPM, de voorzitter van de raad van bestuur van OMO.

Ons Middelbaar Onderwijs is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord- Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Ledenraad

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kent een ledenraad. Vanuit de raden van advies van iedere OMO-school worden twee personen naar deze ledenraad afgevaardigd. Ook ouders van leerlingen van een OMO-school kunnen lid worden van de vereniging en zodoende deelnemen aan de vergadering van de ledenraad. Een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap is op te vragen bij het bureau van Ons Middelbaar Onderwijs of via de website www.omo.nl.

Er wordt geen lidmaatschapsgeld gevraagd. De ledenraad wordt jaarlijks door de raad van bestuur geïnformeerd over het OMO-beleid. Bovendien benoemen de leden van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs de acht leden van de raad van toezicht. Deze raad is belast met het toezicht op de raad van bestuur.
Contactgegevens

Postadres:
Postbus 17
4600 AA Bergen op Zoom

 

Bezoekadres:
Bolwerk-Zuid 170
4611 DX Bergen op Zoom

 

Tel: 0164-213520
E-mail: info@sgboz.nl